Veřejná zakázka: VZ 85.22 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4124
Systémové číslo: P22V00000591
Evidenční číslo zadavatele: VZ 85.22
Spisová značka: S-JIH/104410/22
Datum zahájení: 03.11.2022
Nabídku podat do: 16.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 85.22 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- opravy netěsností rozvodů vody a topení;
- opravy, popř. výměny odpadních stoupaček v instalačních šachticích (dále jen IŠ);
- opravy, popř. výměny stoupaček SV, TUV, cirkulací;
- opravy, popř. výměny bytových rozvodů vody, uzávěrů SV a TUV v IŠ;
- pročištění, popř. výměny přípojek ležaté a svislé kanalizace;
- opravy vnitřních střešních svodů;
- opravy rozvodů ÚT, prasklých topných článků v bytě nebo společných prostorách domu, popř. jejich výměny, opravy popř. výměny ventilů ÚT, kompenzátorů apod.;
- výměny drobných zařizovacích předmětů (např.: vodovodní baterie, sanitární zařízení, kuchyňská pracovní deska, dřez, apod.);
- součinnost s dodavatelem tepla např. při: vypuštění vody ze systému, proplachů domovních rozvodů teplé vody, odstavení topného systému z důvodu provedení havarijní opravy apod.
Dodávky materiálu obstará zhotovitel za ceny v místě a čase obvyklé nebo nižší, zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou. Dodávaný materiál včetně jeho ceny bude předem odsouhlasen příslušným technikem - referentem odboru bytového a ostatního hospodářství, jinak zhotoviteli nevznikne nárok na jeho proplacení. Realizace prací bude prováděna na základě dílčích písemných objednávek vystavených příslušným technikem – referentem odboru bytového a ostatního hospodářství, přičemž objednávky se nemusí týkat všech objektů specifikovaných v příloze č. 3, závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo. Na dílčí zakázku zhotovitel vystaví pracovní výkaz, který musí mimo jiné obsahovat specifikace dílčí zakázky (jméno a příjmení, adresa, číslo bytové či nebytové jednotky v bytovém domě, specifikace závady apod.), a použitý materiál pro splnění zakázky včetně ceny. Pracovní výkaz bude potvrzen příslušným technikem – referentem odboru bytového a ostatního hospodářství. Pracovní výkazy budou nedílnou součástí vystavené faktury, která bude zaslána objednateli prostřednictvím pošty nebo předána na podatelně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, případně doručena do datové schránky nebo na el. adresu: posta@ovajih.cz.
Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 3, závazného vzoru návrhu rámcové smlouvy o dílo. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam objektů, a to ve formě písemného oznámení poskytovateli služeb.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy