Veřejná zakázka: VZ 86.21 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3308
Systémové číslo: P21V00000617
Evidenční číslo zadavatele: VZ 86.21
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 86.21 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- opravy netěsností rozvodů vody a topení;
- opravy, popř. výměny odpadních stoupaček v instalačních šachticích (dále jen IŠ);
- opravy, popř. výměny stoupaček SV, TUV, cirkulací;
- opravy, popř. výměny bytových rozvodů vody, uzávěrů SV a TUV v IŠ;
- pročištění, popř. výměny přípojek ležaté a svislé kanalizace;
- opravy vnitřních střešních svodů;
- opravy rozvodů ÚT, prasklých topných článků v bytě nebo společných prostorách domu, popř. jejich výměny, opravy popř. výměny ventilů ÚT, kompenzátorů apod.;
- výměny drobných zařizovacích předmětů (např.: vodovodní baterie, sanitární zařízení, kuch. pracovní deska, dřez, apod.);
- součinnost s dodavatelem tepla např. při: vypuštění vody ze systému, proplachů domovních rozvodů teplé vody, odstavení topného systému z důvodu provedení havarijní opravy apod.

Dodávky materiálu obstará zhotovitel za ceny v místě a čase obvyklé nebo nižší, zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou. Dodávaný materiál včetně jeho ceny bude předem odsouhlasen příslušným referentem - technikem DaBF, jinak zhotoviteli nevznikne nárok na jeho proplacení. Realizace prací bude prováděna na základě dílčích písemných objednávek vystavených příslušným referentem - technikem DaBF, přičemž objednávky se nemusí týkat všech objektů specifikovaných v příloze č. 3 závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo. Na dílčí zakázku zhotovitel vystaví pracovní výkaz, který musí mimo jiné obsahovat specifikace dílčí zakázky (jméno a příjmení, adresa, číslo bytové či nebytové jednotky v bytovém domě, specifikace závady apod.), a použitý materiál pro splnění zakázky včetně ceny. Pracovní výkaz bude potvrzen příslušným referentem – technikem DaBF. Pracovní výkazy budou nedílnou součástí vystavené faktury, která bude zaslána odboru bytového a ostatního hospodářství příslušnému pověřenému zaměstnanci prostřednictvím pošty nebo předána na podatelně úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 3 závazného vzoru návrhu rámcové smlouvy o dílo. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam objektů, a to ve formě písemného oznámení poskytovateli služeb.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky