Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 91.21 Dodávka kancelářského nábytku v roce 2022-2023
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářského nábytku podle potřeby zadavatele na základě úpravy právních vztahů smluvních stran rámcové kupní smlouvy.

Předpokládané požadované množství položek (vč. jejich technické specifikace), které mají být dodavatelem dodány na základě požadavků zadavatele, je uvedeno v Příloze č. 1 této výzvy.
Plnění rámcové kupní smlouvy není podmíněno jakýmkoli minimálním odběrem, zadavatel bude na základě rámcové kupní smlouvy objednávat konkrétně definovaný kancelářský nábytek vzhledem ke svým aktuálním a skutečným potřebám formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné objednávky zadavatele.
Dodávky budou kupujícímu dodávány v průběhu období ode dne účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu do 900.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2023 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: (https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 330
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.11.2021 10:00
Datum zahájení: 12.11.2021 08:51