Veřejná zakázka: VZ 02.22 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3547
Systémové číslo: P22V00000013
Evidenční číslo zadavatele: VZ 02.22
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 25.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 02.22 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“ spočívající v úpravě prostranství zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu:
- úprava prostranství mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova,
- průzkum stávající zeleně, dendrologický průzkum, případné kácení nevyhovující zeleně,
- na stávajících rostlinách je nutné provést pěstební opatření,
- celý prostor doplnit o podsadby keřového patra a doplnit o kvetoucí byliny, záhony, stromy s ohledem na umístění inženýrských sítí,
- odstranění stávajících betonových ploch, sušáků apod. (s tím související průzkumy betonových ploch).
Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí termínu realizace dle čl. III odst. 1 návrhu smlouvy o dílo bude zpracování PD, inženýrská činnost, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a doba vyhrazená pro předání a převzetí díla uvedená v čl. III. bod 2 závazného návrhu smlouvy o dílo. Podrobněji viz vzor závazného návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 2 této výzvy. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy