Veřejná zakázka: VZ 85.19 Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1694
Systémové číslo: P19V00000432
Evidenční číslo zadavatele: VZ 85.19
Datum zahájení: 22.08.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 85.19 Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to v rozsahu do 20 000 Kč bez DPH pro jednu opravu (objednávku) např.: opravy omítek, opravy uvolněného obkladů stěn, opravy dlažby, PVC a soklů, opravy maleb a nátěrů, zazdívky otvorů, výměny prahů, výměny vnitřních parapetů, opravy sádrokartonů, opravy betonové mazaniny, opravy stropů, opravy schodišťových stupňů apod.

Dodávky materiálu obstará zhotovitel za ceny v místě a čase obvyklé nebo nižší. Dodávaný materiál včetně jeho ceny bude předem odsouhlasen příslušným referentem - technikem DaBF, jinak zhotoviteli nevznikne nárok na jeho proplacení. Realizace prací bude prováděna na základě dílčích písemných objednávek vystavených příslušným referentem - technikem DaBF, přičemž objednávky se nemusí týkat všech objektů specifikovaných v příloze č. 2 závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo. Na dílčí zakázku zhotovitel vystaví pracovní výkaz, který musí mimo jiné obsahovat specifikace dílčí zakázky (jméno a příjmení, adresa, číslo bytové či nebytové jednotky v bytovém domě, specifikace závady apod.), a použitý materiál pro splnění zakázky včetně ceny. Pracovní výkaz bude potvrzen příslušným referentem – technikem DaBF. Pracovní výkazy budou nedílnou součástí vystavené faktury, která bude zaslána odboru bytového a ostatního hospodářství příslušnému pověřenému zaměstnanci prostřednictvím pošty nebo předána na podatelně úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 2 závazného vzoru návrhu rámcové smlouvy o dílo. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam objektů, a to ve formě písemného oznámení poskytovateli služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky