Veřejná zakázka: VZ 85.19 Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1694
Systémové číslo VZ: P19V00000432
Evidenční číslo zadavatele: VZ 85.19
Datum zahájení: 22.08.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 85.19 Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to v rozsahu do 20 000 Kč bez DPH pro jednu opravu (objednávku) např.: opravy omítek, opravy uvolněného obkladů stěn, opravy dlažby, PVC a soklů, opravy maleb a nátěrů, zazdívky otvorů, výměny prahů, výměny vnitřních parapetů, opravy sádrokartonů, opravy betonové mazaniny, opravy stropů, opravy schodišťových stupňů apod.

Dodávky materiálu obstará zhotovitel za ceny v místě a čase obvyklé nebo nižší. Dodávaný materiál včetně jeho ceny bude předem odsouhlasen příslušným referentem - technikem DaBF, jinak zhotoviteli nevznikne nárok na jeho proplacení. Realizace prací bude prováděna na základě dílčích písemných objednávek vystavených příslušným referentem - technikem DaBF, přičemž objednávky se nemusí týkat všech objektů specifikovaných v příloze č. 2 závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo. Na dílčí zakázku zhotovitel vystaví pracovní výkaz, který musí mimo jiné obsahovat specifikace dílčí zakázky (jméno a příjmení, adresa, číslo bytové či nebytové jednotky v bytovém domě, specifikace závady apod.), a použitý materiál pro splnění zakázky včetně ceny. Pracovní výkaz bude potvrzen příslušným referentem – technikem DaBF. Pracovní výkazy budou nedílnou součástí vystavené faktury, která bude zaslána odboru bytového a ostatního hospodářství příslušnému pověřenému zaměstnanci prostřednictvím pošty nebo předána na podatelně úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 2 závazného vzoru návrhu rámcové smlouvy o dílo. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam objektů, a to ve formě písemného oznámení poskytovateli služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy